Judge Napolitano's take on the Georgia voting law flap